Терминология мәселелері

Терминология мәселелері

Кез келген сөздіктің жасалуы кешенді түрде атқарылатын үлкен ғылыми мәселе, ал ұлттық тілдің аударма терминологиялық сөздігін түзу – әр уақытта ұлттық тілдің ғылыми тілдік өміріндегі елеулі оқиға болып табылады. Тарихи тұрғыдан қарастырар болсақ, ол көбінесе тарихи және ұлттық сана-сезімнің өсу кезеңімен, ұлттың қалыптасуымен, әдеби тіл мен оның нормасының тұрақтануымен байланысты келеді екен.

Халық ағарту комиссариаты білім кеңесінің терминология комиссиясы 5000 дана таралыммен 1931жылы тұңғыш рет кирилл-латын графикасында жазылған «Атаулар сөздігін» шығарды [1]. Сөздікте филология, физика, заң, психология сияқты түрлі ғылым салаларына қатысты 8000 термин берілген.

Осы сөздік туралы 1934 жылы жазған рецензиясында А.Самойлович «Мен 1932 жылдың аяғында Қазақстанның астанасы Алматыда болғанымда бұл сөздік таптырмайтын (был библиографической редкостью) еді» [2] – дейді.

«Атаулар сөздігі» Алаш зиялыларының ұлттық терминологиялық қорды қалыптастыруда ұстанған қағидаттарына сәйкес жасалған соңғы басылымдардың бірі болғандықтан оны қайта бастырып шығарып, мамандардың, зиялы қауымның назарына ұсынуды ф.ғ.д., проф. Ш.Құрманбайұлы мен О.Жұбаева қолға алып, қазіргі кирилл жазуымен 2004 жылы кітап етіп 2-басылымы ретінде қайта бастырып шығарды [3].

Терминтанушы Ш.Құрманбайұлының көрсетуінше: «Қазақ терминографиясының тарихында өзіндік орны бар «Атаулар сөздігі» өткен ғасырдың отызыншы жылдарындағы термин шығармашылығы мен  терминологиялық сөздік түзу ісінің кезеңдік келбетін, терминология комиссиясы жұмысы мен алаш зиялыларының ұлттық терминқор қалыптастыруда ұстанған  ұстанымдарын көрсететін нақты тілдік-тарихи дерек.» [3].

ХХ ғ.басындағы әрі аударма, әрі терминологиялық сөздіктің қажеттілігі туралы «Атаулар сөздігінің» «Бір-екі сөз» деген кіріспеcінде былай келтіреді: «әr-bir çeke çazuvcьlar ґz qolьna ustap otьratьn, çaŋa өmіrdіŋ tilin izdedi, pәn atavlarьna tus-tustan surav kөbejdi, onьŋ muqtaçdьģь kуn sajьn asa berdi. zьmьragan ucqьr өmir kуnbe-kуnģi kerekke çumsavģa dajьn turģan til qaruvьn kerek qьldь. oj eŋbeģindegi eŋqьjьn istiŋ biri sөzdik tizуv».

Қазақ тілі біліміндегі алғашқы терминологиялық сөздіктердің бірі ретінде латын графикасында жазылған «Атаулар сөздігінде» ұлттық тілдің метатілі және әлем туралы Алаш білімпаздарының білімдері жүйеленіп берілген. Бұл білімдер аясы сөздіктің түріне, сөзтізбенің көлеміне, лексикографиялық материалдарды беру тәсілдеріне, сөздік мақаланың құрылымына байланысты жүйелі түрде келтірілген.

 

Дыбысталуы бойынша жазылған:

Кирилл жазуымен берілген орыс сөздері

Латын жазуымен берілген қазақ сөздері (1931 ж.)

Бүгінгі кирилл жазуындағы қазақ сөздері

Автомобиль

Aptamabel

Аптамабел

Автономия

Aptonomije (qurrijat-sajasij erkindik)

Аптономійе (құрыйат-сайасій еркіндік)

Аллюминий

Әlymen (metal zatь)

Әлүмен (метал заты)

Бенефис

Benepis

Бенепис

Бухгалтер

Buģaltьr

Бұғалтыр

Газ

Ġaz

Ғаз

Жонглер

Çөŋgiler

Жөңгілер

Журналист

Çornalcь (әdebijetci)

Жорналшы (әдебійетші)

Закон

Zaŋ, zәkөn

Заң, зәкөн

Индустрия

Уndistire (өnerli kesip)

Үндістіре (өнерлі кесіп)

Партия

Partьja

Партыйа

Пародия

Paradije (elik)

Парадійе (елік)

 

Синоимдік қатармен берілгендер:

Кирилл жазуымен берілген орыс сөздері

Латын жазуымен берілген қазақ сөздері (1931 ж.)

кирилл жазуындағы қазақ сөздері

Базис

Typ tirev, tirek (ujьtqь, bazьs)

Түп тіреу, тірек (ұйытқы, базыс)

Вдова

Tul, çesir

Тұл, жесір

Владелец

Bijlevci, ije

Бійлеуші, ійе

Внимание

Eltijpәt, nazar

Елтіипат, назар

Гарантия

Senim, vәde, kepil

Сенім, уәде, кепіл

Дворец

Saraj, orda

Сарай, орда

Дерматолог

Teri avruv mamanь (teri dәrigeri)

Тері ауру маманы (тері дәрігері)

Должность

Qьzmet, orьn

Қызмет, орын

Жилище

Baspana. yj

Баспана, үй

 

Жақша («қоршаудың») ішінде қазақша түсіндірмесімен берілді:

Кирилл жазуымен берілген орыс сөздері

Латын жазуымен берілген қазақ сөздері (1931 ж.)

кирилл жазуындағы қазақ сөздері

Диктофон

Dәktapon (sөz çazatьn aparat)

Дәктапон (сөз жазатын апарат)

Ультиматум

Уltimәtim(kesken sert)

Ултимәтім (кескен серт)

 

«Атаулар сөздігіндегі» аудармалар бүгінгі уақытта да өз мәнін жоймай сол қалпында қолданылып келеді:

Кирилл жазуымен берілген орыс сөздері

Латын жазуымен берілген қазақ сөздері (1931 ж.)

кирилл жазуындағы қазақ сөздері

Заработок

Tabьs

Табыс

Заработная плата

Çalaqь

жалақы

Заседание

Mәçilis

Мәжіліс

Индивидуальное кредитование

Çeke nesije beryv

Жеке несійе берүу

Индивидуальное хозяйство

Çeke caruva

Жеке шаруа

Интеллигенция

Zьjalьlar

Зыйалылар

Исследование

Izerttev

Ізерттеу

Копия

Kөcirme

Көшірме

Кредит

Nesije

Несійе

Культ

Tabьnuv

Табынұу

Культура

Mәdenijet

Мәденійет

Лектор

Dәrisci (lektir)

Дәрісші (лектір)

Лекция

Dәris

Дәріс

Наемный труд

Çaldama eŋbek

Жалдама еңбек

Налог

Salьq

Салық

Научно-исследовательский институт

Ġьlьmdь zerttev уnisteti

Ғылымды зерттеу үністеті

Гражданин

Azamat

Азамат

Выставка

Kөrme

Көрме

Герб

Taŋba

Таңба

Отдел

Bөlim

Бөлім

Печатный лист

Baspa tabaq

Баспа табақ

Пианино

Kуj sandьq (pijәnijno)

Күй сандық (пійәнійно)

Пиктография

Syvret çazuv

Сүурет жазұу

Помада

Dalap

Далап

Представитель (уполномоченный)

Өkil

Өкіл

Президент

Pirzijdent (topbasь)

Пірзійдент (топбасы)

Экватор

Beldev

Белдеу

 

Бұрыннан бар сөздердің мағыналарын жаңғырту арқылы жаңа сөзге балама табу:

Кирилл жазуымен берілген орыс сөздері

Латын жазуымен берілген қазақ сөздері (1931 ж.)

кирилл жазуындағы қазақ сөздері

Термин

Pәn sөzi (atav)

Пән сөзі (атау)

Заседатель

Qoscь bij

Қосшы бій

Контрабанда

Buqpa savda (urlap өtkizyv)

Бұқпа сауда (ұрлап өткізүу)

Контрабандист

Buqpa sәvdeger

Бұқпа сәудегер

Космополитизм

Әlemdi syjyvcilik

Әлемді сүйүушілік

Курорт

Davalь çer (kyrert)

Дауалы жер (күрерт)

Лейкемия

Aq qandьlьq

Ақ қандылық

Объявление

Çarnama

Жарнама

Демократия

Buqara (demәkirәtije)

Бұқара (демәкірәтійе)

Букет

Desteli gyl

Дестелі гүл

Гимн

Quvanьc kyji

Қуаныш күйі

Парашют

Qalьtqь

Қалытқы

Партизанская война

Alaman soģьsь

Аламан соғысы

Патриарх

Aqsaqal

Ақсақал

Показатели конъюнктуры

Narьq kөrsetkic

Нарық көрсеткіш

Поле сознания (психол.)

Oj kөlemi (sana өrisi)

Ой көлемі (сана өрісі)

Председатель

Aģa

Аға

Рецензия

Qьsqa sьn

Қысқа сын

Феодализм

Bek dәviri

Бек дәуірі

 

Бір сөзден туындаған сөздерге әр түбірдегі сөздердің берілуі:

Кирилл жазуымен берілген орыс сөздері

Латын жазуымен берілген қазақ сөздері (1931 ж.)

кирилл жазуындағы қазақ сөздері

Алкоголь

Esirtkic

Есірткіш

Алкоголик

Araqqor

Араққор

Идеал

Arman

Арман

Идеализм

Muratcьlьq

Мұратшылық

 

Сөз тудырушы жұрнақтардың берілуі:

Кирилл жазуымен берілген орыс сөздері

Латын жазуымен берілген қазақ сөздері (1931 ж.)

кирилл жазуындағы қазақ сөздері

Алкоголик

Araqqor

Араққор

Дарвинизм

Dәrbin çolь

Дәрбін жолы

Демократизм

Buqaracьldьq

Бұқарашылдық

Идеализм

Muratcьlьq

Мұратшылық

Идеалист

Muratcьl

Мұратшыл

Историзм

Tarьjqсьlьq

Тарыйқшылық

 

Лингвистика, филология ғылымдарының атау сөздері (терминдері):

Кирилл жазуымен берілген орыс сөздері

Латын жазуымен берілген қазақ сөздері (1931 ж.)

кирилл жазуындағы қазақ сөздері

Диалектология

Dijәlektalogije (til өzgerisin zerttеjtin ģьlьm)

Дійәлекталогійе (тіл өзгерісін зерттейтін ғылым)

Значение

Mәn, mәnis, maģьna

Мән, мәніс, мағына

Иносказание

Ьcara sөz

Ышара сөз

Лексика

Sөz keni

Сөз кені

Лексикография

Sөz kenin әliptev

Сөз кенін әліптеу

Лексикология

Sөz kenin tekseryv ģьlьm

Сөз кенін тексерүу ғылым

Лексикон (словарь)

Sөzdik

Сөздік

Лингвистика

Til ģьlьmь

Тіл ғылымы

Литературный язык

Әdebijet til

Әдебійет тіл

Логическая речь

Aqьl sөzi

Ақыл сөзі

Локальный (местный)

Çergilikti, orьndaģь

Жергілікті, орындағы

Наречие

Уstev

Үстеу

Неологизм

Çaŋa sөzcildik

Жаңа сөзшілдік

Отглагольное имя        

Esimce

Есімше

Падеж (грам.)

Çalģav

Жалғау

Пассив

Pәssip

Пәссіп

Периодическая речь

Ьrģaq sөz

Ырғақ сөз

Перифраз

Bykpelev

Бүкпелеу

Плеоназм(литер.)

Qos-qabattav (cьbatpa)

Қос-қабаттау (шыбатпа)

Подлежащее

Bastavьc

Бастауыш

Подчинение (грамм.)

Baģьnuv, baģьnbalь

Бағынұу, бағынбалы

Полемика

Ajtьs, talas

Айтыс, талас

 

Сөздіктің кіріспе сөзінде «Бұл құрастырылған пән сөздерінде талай кемшіліктер бар. Үйткені әр ғылымның тарауынан өзіне жүйрік кісілер шықпай, пән сөзі түзелмек емес» атап көрсеткеніндей балама табудағы ауытқушылықтар мен сәйкессіздіктердің орын алуы да табиғи нәрсе:

Кирилл жазуымен берілген орыс сөздері

Латын жазуымен берілген қазақ сөздері (1931 ж.)

кирилл жазуындағы қазақ сөздері

Кофе

Kөpi (caj)

Көпі (шай)

Крокодил

Ajdahar

Айдаһар

Область (науки)

Çуz

Жүз

Обаяние

Alapat

Алапат

Охота

Аң

Персик

Temir tiken

Темір тікен

Овощи

Çasьl

Жасыл

Тезис

Turlav

Тұрлау

Юмор

Quvlьq

Қулық

 

Сөз үнемі үздіксіз өзгерісте болатындықтан, оның бүгінгі сөйлеушілердің қабылдауындағы мағынасы өткен 85 жыл бұрын берілген мағынасымен сәйкес келмеуі заңды құбылыс.

2004 жылы шыққан басылымның кіріспе сөзінде Алаш терминқорын зерттеуші Ш.Құрманбайұлы «Атаулар сөздігі» туралы жазылған мақалар мен рецензияларда айтылған сын ескертпелер, ұсыныстарды жан-жақты талдап, сол кезеңдегі қоғамдық-саяси жағдайдың Сөздікке тигізген әсерін түсіндіре келе былай дейді: «Сол жылдары осы сөздікке тікелей және жанама қатысты бар жарияланған материалдарды қарап отырсақ, көпшілігінде сөздік түзушілердің ұстанған қағидаттарына байланысты мақсатты түрде сын айту, мәселеге саяси, әлеуметтік-таптық тұрғыдан баса мән берілгендігі байқалады. Сөздіктің жақсы жақтары, жетістіктері ауызға алына бермейді. Сөздік туралы пікір білдіргендердің  оның сапасы, келесі басылымы жақсарсын деген ниеттен гөрі оны түзуші авторлардың ұстанып отырған бағытының бұрыстығын, ендігі жерде қазақ терминолгиясын бұл бағытта дамытуға болмайтынын дәлелдеуге бейілді екендігі айқын аңғарылады. Сондықтан да сөздіктің жақсы жақтары туралы айтылмай, кемшіліктер ғана теріліп, біржақты сынға жол беріледі. Терминологиялық комиссия жұмысының жетістіктері жөнінде де сөз болмайды. Керісінше, олар комиссияның солақай саясат ұстанған алашшыл, ұлтшыл, пуристерден құралғандығын, социалистік қоғамға зиянды жолға бастап отырғандығын дәлелдеу арқылы, ендігі жерде жарқын болашаққа апаратын бағытты таңдай отырып, терминологиялық жұмыстардың жаңа арнаға бұрылуы керектігін айрықша атап өтеді», – дей келе: «Шын мәнінде сол жылдары мұндай терминдер сөздігінің басылып шығуының өзі елеулі оқиға еді» [3] – деп жоғары бағалайды.       

Қорыта айтқанда, «Атаулар сөздігі» ұжымдық сананы көрсететін ғылыми еңбек ретінде ХХ ғ. басындағы қазақ қоғамның мәдени, ғылыми, тілдік өмірінде айрықша орын алды.

 

Әдебиеттер тізімі:

  1. Atavlar sөzdiģi. Kьzьlorda: Qazaģьstan baspasь, 1931.
  2. Самойлович А.  Термиологический словарь//Библиография Востока. Вып.2-4 (1933). –Ленинград: Изд-во АН СССР, 1934. –С. 93-95.

Атаулар сөздігі. Латын графикасынан кириллицаға көшіріп, сөздікті баспаға дайындағандар: Шерубай Құрманбайұлы, Орынай Жұбаева. Алматы: Сөздік-словарь, 2004. 2-басылымы.