Әдебиет және лингвистика

Барлығы 13 701 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 «мағыналар тізімі» семантикасы Семантика «списка значений»
2 «сынама және қателер» әдісі Метод «проб и ошибок»
3 «сөз және заттар» мектебі Школа «слов и вещей»
4 «тілішілік аударма» ретінде өзгеріп айтылу Перефразирование как «внутриязыковой перевод»
5 «қара жәшік» әдісі Метод «черного ящика»
6 Ізетті стиль Почтительный стиль
7 Ілік септік, генетив Родительный падеж, генитив
8 Ілікпе сөз Реплика
9 Ілікпе сөздің өрістеуі Распространение реплики
10 Ілгері Прогрессия
11 Ілгері келер шақ Преждебудущее время
12 Ілгерінді Прогрессив
13 Ілгерінді Продвинутый
14 Ілгерінді (алдыңғы) дауыссыз Продвинутый (вперед) согласный
15 Ілгерінді аккомодация Прогрессивная аккомодация