Ауыл шаруашылығы

Барлығы 11 822 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 4,44444E+13 Б
2 Cу тұтыну коэффиценті Коэффицент водопотребления
3 Cу эрозиясы Водная эрозия
4 Cуармалы егіншілік Земледелие орошаемое
5 Hela жасуша линиясы Клеточная линия hela
6 «жүргізу» батырмасы Кнопка «пуск»
7 «тоқтату» батырмасы Кнопка «стоп»
8 Із кесуші Следопыт
9 Ізiне түсу Тропление
10 Ізкескі Следоискатель
11 Ізкөрсеткі Следоуказатель
12 Ізсалғы Следообразователь
13 Ізтегістегіш Следозаравниватель
14 Ізқопсытқы Следорыхлитель
15 Ілiнiс Сцепление