Кен ісі және металлургия

Барлығы 11 411 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 (жм) жарылғыш материалдар (вм) взрывчатые материалы
2 (ик) индукциялық каротаж (ик) каротаж индукционный
3 Gps- жүйесінің қабылдағыштары Приемники системы gps
4 «жентек қар» кұрылымы Структура "снежного кома"
5 «пульпадағы көмір» әдісімен циандау Цианирование методом «уголь в пульпе»
6 «пульпадағы шайыр» әдісімен циандау Цианирование методом «смола в пульпе»
7 «стақан» (жарылыс түбі ) «стакан» ( взрывное дно )
8 Із, теміржол ені Колея
9 Ізделінетін шама Величина искомая
10 Іздер Следы
11 Іздестіруші бұрғылау Бурение поисковое
12 Іздеудің алғышарттары Предпосылки поисковые
13 Іздеудің геохимиялық алғышарттары Предпосылки поисковые геохимические
14 Іздеудің кұрылымдық алғышарттары Предпосылки поисковые структурные
15 Іздеудің литологиялық-фациялық алғышарттары Предпосылки поисковые литолого- фациальные