Геология, геодезия және география

Барлығы 9 719 термин табылды
Қазақша атауы Орысша атауы
1 D қабаты Слой d
2 V-сияқты аңғар V-образная долина
3 Іздеу белгiлерi Признаки поисковые
4 Іздеу бұрғылауы Бурение поисковое
5 Іздеу бұрғылауының тиімділігі Эффективность поискового бурения
6 Іздеу критерийлерi Критерии поисковые
7 Іздеу көрсеткіштері Показатели поисковые
8 Іздеу сілтемелері Предпосылки поисковые
9 Іздеу сызығы Линия поисковая
10 Іздеу торабы Сеть поисковая
11 Іздеу қазындылары Выработки поисковые
12 Іздеу ұңғымасы Скважина поисковая
13 Іздеу-барлау жұмыстары Поисково-разведочные работы
14 Іздеудің геохимиялық сілтемелері Предпосылки поисковые геохимические
15 Іздеудің геохимиялық әдістері Методы поисков геохимические